Renteprognose

 Vores forventninger de næste 6 og 12 måneder:

 Procent

Aktuel

 + 6 måneder

 + 12 måneder

Cita3

3,4

2,8

1,8

F-kort

3,3

2,7

1,8

F1

3,2

2,6

2,0

F3

3,0

2,5

2,1

F5

2,9

2,4

2,1

Fast 30-årig

4,25

4,0

3,6

Aktuel 17. juli 2024 

De angivne renter for F-kort og rentetilpasningsobligationerne er uden tillæg og kursfradrag. Tillægget på F-kort fastsættes på auktionen og gælder indtil refinansiering. Det aktuelle tillæg er ca. 0,45%. Kursfradraget på F1 er 0,3 og på F3 og F5 er det 0,2.


Renteforventninger

Hvorfor stiger renten?
 • Folketinget har besluttet, at den danske krone skal være fastlåst over for euroen. Det betyder, at Nationalbanken i Danmark sætter en rente, der er tæt på renten fra den europæiske centralbank, ECB.
 • Den europæiske centralbank har et mål om at sikre en inflation tæt ved to procent.
 • Da inflationen steg markant og var langt over to procent, valgte ECB at hæve renten for at dæmpe efterspørgslen i økonomien.
 • Den højere rente skulle gerne få færre personer til at låne penge til forbrug f.eks. til bilkøb, og det bliver dyrere for virksomheder at låne til deres investeringer. Hermed falder efterspørgslen i økonomien. Lavere efterspørgsel skal så få priserne til at stige mindre - dvs. få inflationen ned igen.
 • Når centralbankerne ændrer deres ledende rente, påvirker de alle renterne ude i økonomien. Det er f.eks. derfor, at renten på realkreditlån og statsobligationer er steget.
 • Man kan sige, at centralbanken hæver prisen på penge, på samme måde som prisen på alt andet også stiger.
Makrohistorien bag vores renteprognose
 • I vores optik bliver udviklingen i europæisk økonomi væsentlig dårligere end hvad det finansielle marked venter. BNP har omtrent stået stille i et år, og vi tror det udvikler sig til en klassisk recession med svagt stigende ledighed. Modsat markedet som venter vækst allerede i 1. kvartal 2024. En recession vil dæmpe inflationen markant.
 • Erhvervstilliden er også stadig på niveauer, der indikerer faldende økonomiske aktivitet (BNP) og mange ledende indikatorer peger på faldende aktivitet de kommende kvartaler.
 • Finanspolitikken bliver umiddelbart opstrammet i 2024. Det vil mindske efterspørgsel og inflation.
 • Forsyningsproblemerne, der har holdt vareinflationen høj, er nu nærmest vendt på hovedet, og mange virksomheder har for store lagre. Fragtrater og mange råvarepriser er faldet væsentligt. Det gælder specielt energipriserne. Det vil dæmpe prisen på mange varer og tjenester.
 • Kina oplever faldende priser, som følge af en voldsom opbremsning på boligmarkedet. Det påvirker global inflation negativt.
 • Vi mener der er større risiko for recession i USA i 2024 end hvad markedet tror. Det vil også påvirke den globale inflation.
Europa: I gang med stor opbremsning i økonomien
bilag til renteprognose december 2023
Argumenter for højere renter
 • Husholdningerne i Europa har en forholdsvis høj løbende opsparing. Vælger de at bruge en større andel af deres indkomst kan det understøtte den økonomiske aktivitet.
 • Der er flere tegn på at lønvæksten er aftaget, men statistikken er usikker. Viser det sig, at lønvæksten ikke er faldet er den stadig på et niveau som medfører en inflation over 2 procent.
 • En ny alvorlig energikrise kan løfte inflationen igen.
Argumenter for lavere renter
 • Inflationen kan potentielt godt falde markant mere end hvad markedet venter.
 • Hvis ledigheden stiger i Europa vil renten formentlig blive sænket mere end ventet i denne prognose.
 • Husholdningernes inflationsforventninger er faldet markant. Det kan trække mere ned i lønvæksten og dermed inflationen end ventet.

Ansvarsfraskrivelse

Dette materiale er lavet til Sparekassen Kronjyllands kunder, og det er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet udtrykker Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked.

Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke.