Cheføkonom anders høyer:

Privat sektor brager afsted

 

En vigtig vækstmotor tog en pause – men den skal nok komme i omdrejninger igen.

Der er fuldt fart på dansk økonomi. Det viser opdaterede tal fra Danmarks Statistik for BNP i 2. kvartal. BNP steg med 0,7 procent i forhold til 1. kvartal, primært trukket af boliginvesteringer og eksporten. I forhold til samme kvartal sidste år var stigningen hele 2,7 procent. Der skal gå rigtig meget galt, hvis ikke årsvæksten skal komme pænt over 2 procent i år.
Håndværkerne får mere og mere travlt. Virksomheder udvider produktionen og investeringerne i nye boliger og vedligeholdelse af de gamle fortsætter op. De stigende boligpriser gør det mere attraktivt at bygge et nyt hus. Samtidig er de stigende indkomster og højere friværdi, med til at give luft i budgettet til at vedligeholde boligen.
De nye tal viser fortsat, at det private forbrug tog en puster i kvartalet. Det ser vi dog ikke som en ny tendens, for der er rigtig mange forhold, der understøtter en fremgang i forbruget. Det gælder højere beskæftigelse, fortsat reallønsfremgang og stigende boligformuer. Den løbende opsparing hos nogle husholdninger er fortsat også stor. Det giver plads til at øge for-bruget.
Der var derimod fremgang at spore for eksporten. Det er dog normalt med store kvartalsvise udsving i eksporten. Derfor giver det også mere mening, at se på årsvæksten, som viste en meget solid vækst på hele 5½ procent. Det må forventes, at den seneste styrkelse af kronen gradvist vil begynde at tage lidt af væksten. Men modsat så understøttes eksporten af et solidt opsving i Europa, som er Danmarks vigtigste eksportmarked. Derfor venter vi fortsat pæn fremgang i eksporten med en årsvækst på omkring 4 procent.
Der var en kraftig stigning i virksomhedernes investeringer i nye maskiner i 2. kvartal. Det kommer dog efter et stort fald kvartalet inden. Stigningen har også en mindre effekt på BNP, da en stor del af de nye maskiner blev importeret. Over de sidste par år er investeringerne steget pænt til gavn for produktiviteten og dermed i sidste ende lønningerne. I takt med at ef-terspørgslen fortsætter op vil virksomhederne øge investeringerne.
Vi forventer en vækst i BNP på 2,4 procent i år og 2,3 procent næste år, primært trukket af eksporten og det private forbrug.

BNP undervurderer tempoet på opsvinget – privat sektor brager afsted

Selvom der er høj vækst i BNP undervurderer det egentlig, hvor stærkt fremad det realt går ude i den private sektor. Væksten i det offentlige forbrug er nemlig lavere end i resten af økonomien. Årsvæksten i produktionen i den private sektor var faktisk hele 3,3 procent i 2. kvartal. Det er med til at forklare, hvorfor det er gået så stærkt fremad med den private beskæftigelse, som steg med 11.000 personer i kvartalet.

Skibsinvesteringer kan ikke trække væksten i BNP, da vi ingen værfter har. Skibene er importeret fra udlandet

I 2. kvartal var der en høj vækst i skibsinvesteringerne ifølge tal fra udenrigshandelsstatistikken. Det har fået nogle økonomer til at sige, at væksten i produktionen har været trukket af skibsinvesteringer i kvartalet. Men da der ingen skibsværfter findes i Danmark, kan skibsinvesteringer ikke trække op i BNP, som jo er et mål for produktionen i Danmark. Skibene må være importeret og har trukket op i importen og effekten på produktionen har været nul.

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet til Sparekassen Kronjyllands kunder. Materialet er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale. Sparekassen vurderer, at kilderne er pålidelige, men Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne er nøjagtige eller fuldstændige. Vurderingerne i materialet er udtryk for Sparekassens bedste skøn per den anførte dato, ud fra de forventninger Sparekassen har til det fremtidige marked. Materialet kan ikke i sig selv danne baggrund for investeringsbeslutninger, og Sparekassen påtager sig intet ansvar for de eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen og andre selskaber i koncernen kan have dispositioner i værdipapirer angivet i materialet, og Sparekassen kan modtage formidlings- og beholdningsprovision fra udstedere af værdipapirer angivet i materialet. Investeringsprodukter er mærket med grøn, gul eller rød i henhold til Finanstilsynets krav om risikomærkning. Materialet må ikke offentliggøres eller videreformidles uden Sparekassens udtrykkelige samtykke. 

Seneste nyt fra Cheføkonom Anders Høyer

Investering service

cheføkonom: Anders høyer

Investor hav is i maven. Historien viser, at det betaler sig.

Coronavirus har skabt uro på finansmarkederne. Ingen ved, om det tager to eller syv måneder at få styr på situationen og bragt vores dagligdag tilbage til normal igen. 

Investering

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Coronavirus skaber uro på aktiemarkedet

Det store udsving er, at coronavirus (COVID-19) er begyndt at sprede sig uden for Kina, hvor det hele startede.

Investering puljeinvest

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Trump sender renterne sydover

USA og Kina har det seneste år ligget i handelskrig med hinanden. Krigen
startede i det små, men er efterfølgende tiltaget. 

Cheføkonom Anders Høyer

CHEFØKONOM: ANDERS HØYER

Et kig i krystalkuglen: Hvad kommer til at ske - og ikke til at ske - i 2019?

Ved indgangen til 2019 står økonomien og de finansielle markeder ved en
skillevej. På trods af markant højere indtjening er virksomhederne
blevet mindre værd i 2018.