Årsopgørelse og skat

når du investerer

Hvis du investerer med frie midler, er det vigtigt, at Skattestyrelsen får de rette oplysninger om dine investeringer. Nogle oplysninger skal du selv indberette til Skattestyrelsen, nogle indberetter vi, og andre indberetter VP Securities (værdipapircentralen).

Uanset, om det er oplysninger, du selv indberetter eller ej, skal du altid kontrollere, at det er de rigtige oplysninger, der står på din årsopgørelse. 

På denne side forsøger vi at give dig et overblik over, hvem der indberetter hvad - og hvilke oplysninger på årsopgørelsen, du skal være særligt opmærksom på. Du finder også links til, hvor du kan finde yderligere information. Vi gør samtidig opmærksom på, at Sparekassen Kronjylland ikke yder skatterådgivning. Har du særlige forhold eller spørgsmål, skal du derfor kontakte din egen revisor, advokat eller anden skatterådgiver. 

Hvem indberetter hvad til Skattestyrelsen?

Sparekassen indberetter

Sparekassen Kronjylland indberetter pr. 31. december:

 • Dine køb og salg af værdipapirer foretaget gennem os
 • Udbytter og betalt udbytteskat vedrørende udenlandske værdipapirer, der er i depot hos os
 • Renter fra afkastkonto, pensionskonto og udenlandske obligationer
 • Beholdning af udenlandske værdipapirer, der er i depot hos os

Derudover indberetter vi din beholdning af udenlandske enkeltobligationer og renter heraf – dog ikke gevinster eller tab ved handel med enkeltobligationer, dem er du selv ansvarlig for at indberette (se under "Du indberetter/kontrollerer selv").

VP Securities (værdipapircentralen) indberetter

VP Securities indberetter pr. 31. december:

 • Din beholdning af danske værdipapirer hos os
 • Udbytter og renter for din beholdning af danske værdipapirer hos os

Gevinster eller tab ved handel med enkeltobligationer har du selv ansvar for at indberette (se under "Du indberetter/kontrollerer selv").

Du indberetter/kontrollerer selv

Du skal selv indberette skattepligtig gevinst og tab på:

 • Finansielle kontrakter (herunder certifikater)
 • Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (rubrik 67). Du finder lister over regulerede markeder og multilaterale handelsfaciliteter hos Skattestyrelsen her.
 • Fordringer herunder enkeltobligationer (rubrik 32) samt investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning (rubrik 30), forudsat at årets samlede nettogevinst/-tab på disse sammenlagt med årets eventuelle nettogevinst/-tab på gæld i fremmed valuta overstiger +/- 2.000 kr.
 • Aktier, aktiebaserede investeringsbeviser eller obligationsbaserede investeringsbeviser, der er købt før 2010, og hvor disse værdipapirers anskaffelsessum ikke er indberettet til Skattestyrelsens Værdipapirsystem
 • Aktier eller andre værdipapirer, hvor der er sket selskabshændelser, (se evt. afsnittet "Selskabshændelser, der påvirker din værdipapirer (såkaldte corporate actions), så Skattestyrelsens værdipapirsystem undtagelsesvist ikke automatisk er i stand til at beregne skattepligtig avance eller tab
 • Eventuelle værdipapirer i udenlandsk depot

Værd at vide:

Sådan beskattes dit afkast - frie midler

Ved investering med frie midler er der fire begreber, som det er væsentligt at kende. De to første vedrører beskatningsformen: Dit afkast kan blive beskattet som enten aktieindkomst eller kapitalindkomst. De to andre begreber beskriver, hvornår du betaler skat af din aktie- eller kapitalindkomst – det kan ske efter realisationsprincippet eller lagerprincippet.

Aktieindkomst

Som udgangspunkt bliver gevinster og tab på dine aktier beskattet som aktieindkomst. Derudover beskattes en række udbyttebetalende aktiebaserede investeringsforeninger som aktieindkomst. Hvis andre investeringsforeninger/EFT’er/fonde er på Skattestyrelsens liste over aktiebaserede investeringsforeninger, beskattes de også som aktieindkomst.

For indkomståret 2023 skal du betale 27 % i skat af din aktieindkomst, når den ikke overstiger 58.900 kroner - for 2024 er grænsen 61.000 kroner. Er du gift, har du og din ægtefælle tilsammen den dobbelte beløbsgrænse. Aktieindkomst over loftet på 58.900/61.000 kroner beskattes med 42 %.

Kapitalindkomst

Hvis din investering beskattes som kapitalindkomst, beskattes den sammen med en række andre indkomstformer eksempelvis modtagne og betalte renter (fra boliglån, billån mm). Dine øvrige indkomstforhold har således indflydelse på beskatningen af din kapitalindkomst, og den kan derfor variere fra cirka 25 % til 42 % eksklusive kirkeskat.

Beskatning efter realisationsprincippet

Når en investering beskattes efter realisationsprincippet, beskattes du først af dit afkast, når du sælger dit værdipapir (og dermed realiserer det), eller når du modtager udbytte eller renter fra værdipapiret. 

Hvis du realiserer et tab på et værdipapir, som behandles som aktieindkomst, modregnes tabet som udgangspunkt i anden positiv aktieindkomst fra gevinster eller udbytter i indkomståret. Dog er fradrag for tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet samt tab på investeringsbeviser i visse aktiebaserede investeringsforeninger og investeringsinstitutter med minimumsbeskatning begrænset til alene at kunne modregnes i specifikke aktieudbytter og gevinster fra lignende værdipapirer. 

Overstiger årets tab på disse værdipapirer årets specifikke udbytte og gevinster på lignende værdipapirer, vil et overskydende tab blive overført til eventuel ægtefælle til mulig modregning og/eller fremført til et senere indkomstår til modregning i senere indkomstårs specifikke udbytte og gevinster på lignende værdipapirer.

Selve modregningen sker som udgangspunkt automatisk af Skattestyrelsen på din årsopgørelse.

Hvis de særlige regler omkring modregning af tab bliver aktuel for dig, og du har spørgsmål hertil, anbefales du at tage fat i en skatterådgiver.

Beskatning efter lagerprincippet

Når en investering beskattes efter lagerprincippet, beskattes du i stedet af dit afkast hvert år - uanset om du har solgt din investering eller ej. Afkastet er gevinster og tab plus eventuelt udbetalte udbytter. Det er dermed forskellen på værdien af din investering ved årets udgang minus værdien af din investering ved årets indgang plus eventuelt salg og minus eventuelt køb i løbet af året, der afgør beregningen af din lagerbeskatning  

Der er nogle særlige regler omkring modregning af tab. Tag eventuelt fat i en skatterådgiver, hvis det er aktuelt for dig. 

Hvis du vil vide, om dit investeringsprodukt beskattes efter realisations- eller lagerprincippet, kan du søge information på udbyderens hjemmeside. For de fem SparKron Invest-fonde kan du se det her på siden under fanen lige nedenfor.

Beskatning af udbytte

Udbytte fra danske værdipapirer:

Danske aktier og aktiebaserede investeringsforeninger bliver beskattet som almindelig aktieindkomst. Vi tilbageholder udbytteskat på 27 % til Skattestyrelsen – resten går ind på din konto. Kommer du over grænsen for beskatning til 27 %, bliver du beskattet med 42 % via din årsopgørelse. Hvis du er gift, og du og du og din ægtefælle tilsammen overskrider grænsen for beskatning med 27 %, bliver du/I beskattet med 42 % af beløbet over grænsen. Det sker ved, at der opkræves yderligere 15 % af denne del via din/jeres årsopgørelse.

Udbytte fra obligationsbaserede investeringsforeninger bliver beskattet som almindelig kapitalindkomst via din årsopgørelse.

Udbytte fra udenlandske værdipapirer:
Vi indeholder som udgangspunkt udbytteskat af udenlandske værdipapirer i depot hos os efter det pågældende lands sats for beskatning af værdipapirer, før vi udbetaler et nettoudbytte til din konto. Udbyttet beskattes efter de sædvanlige regler for aktieindkomst, dog får du et nedslag for betalt udbytteskat i udlandet (eventuelt opgjort og maksimeret efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og selskabets hjemland).
Er der indeholdt mere i udbytteskat af de udenlandske værdipapirer end det pågældende land har ret til i henhold til en eventuel dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det pågældende land, kan du som udgangspunkt søge om tilbagebetaling af for meget indeholdt udbytteskat i selskabets hjemland.  

Sociale ydelser

Vær opmærksom på, at afkast fra værdipapirer generelt kan påvirke dine sociale ydelser - et afkast kan for eksempel påvirke folkepensionens tillægsbeløb, hvis du er folkepensionist.

Investering i SparKron Invest

Beskatning af SparKron Invest (frie midler)

Du beskattes efter realisationsprincippet for alle de fem fonde - to af dem som kapitalindkomst og tre som aktieindkomst:

 • SparKron Invest Stabil (som kapitalindkomst)
 • SparKron Invest Moderat (som kapitalindkomst)
 • SparKron Invest Vækst (som aktieindkomst)
 • SparKron Invest Offensiv (som aktieindkomst)
 • SparKron Invest Maksimum (som aktieindkomst) 

Produkter i værdipapirfonde som SparKron Invest bliver beskattet efter gældende lovgivning og regler for gennemlysning. Det betyder, at de underliggende værdipapirer afgør, hvilken beskatning fonden har.

Geninvestering af udbytte

Dit nettoudbytte i en SparKron Invest fond bliver automatisk geninvesteret - medmindre du har valgt geninvestering fra. Sparekassen Kronjylland sørger for at indberette dit udbytte og din geninvestering til Skattestyrelsen.

Du finder ’Meddelelse om udbytte’ i din netbank og e-Boks, hvor du kan se detaljer om udbyttebeløb, antal nye beviser, der er købt i forbindelse med geninvestering og restbeløb, som er udbetalt til afkastkontoen. Se længere oppe på denne side, hvordan du søger oplysninger frem i din netbank.

Derfor modtager du ikke udbytte på din konto
Hvis du kan se, at du har fået udbytte, men undrer dig over, at det ikke er gået ind på din konto, er det sandsynligvis fordi, der er valgt geninvestering af dit udbytte for den SparKron Invest fond, du har investeret i. Hvis du ikke ønsker geninvestering fremover, kan du fravælge det ved at kontakte os. 
 

Selskabshændelser, der påvirker dine værdipapirer (såkaldte corporate actions)

En selskabshændelse kan eksempelvis være et aktiesplit, et omvendt aktiesplit eller en fusion. Nogle selskabshændelser er blot information til dig som investor – andre kræver, at du tager stilling til noget.
Som udgangspunkt modtager Skattestyrelsen besked om en selskabshændelse (corporate actions) i dine værdipapirer på samme måde, som vi som dit pengeinstitut gør. Du kan dog ikke tage for givet, at Skattestyrelsens system altid håndterer oplysningerne korrekt. Du kan for eksempel komme ud for, at du selv skal foretage tilretninger i din årsopgørelse, når der er sket børsnoteringer, aktiesplit, aktieindløsning, tegningsemission og lignende. 

Du kan i afsnittet ovenfor se, hvor du finder information om dine investeringer – både hos Skattestyrelsen og i din netbank. Her vil du også kunne finde oplysninger om resultatet af de fleste selskabshændelser.

Overførsel af værdipapirer mellem ægtefæller

Du skal selv oplyse Skattestyrelsen, hvis værdipapirer ejet af den ene ægtefælle bliver lavet om til at være ejet af jer i fællesskab eller omvendt. Det gør du i din skattemappe på skat.dk. Er du eneejer af dine værdipapirer, og bliver din ægtefælle medejer, betragter Skattestyrelsen det som en overførsel af halvdelen af værdipapirerne til din ægtefælle.

Overførslen er skatte- og afgiftsfri, men begge ægtefæller skal selv informere Skattestyrelsen om ændringen. Skattestyrelsen forklarer her, hvordan du ændrer ejerforhold for aktier og aktiebaserede investeringsforeninger.  

Sådan beskattes dit afkast - pension

Du betaler hvert år skat af afkast og renter på din pensionsordning. Dette kaldes PAL-skat, og det opkræves efter lagerprincippet. Du betaler 15,3 % i skat af din pension. Vi opgør PAL-skatten, og den trækkes automatisk fra din konto. Hvis du i tidligere år har negativ PAL-skat, kan den modregnes i fremtidig positiv PAL-skat. Den PAL-skat, der bliver hævet på din pensionskonto i januar, er beregnet på baggrund af afkastet det foregående år.

Sådan beskattes dit afkast - Aktiesparekonto

Beskatningen på en Aktiesparekonto sker efter lagerprincippet. Du bliver beskattet med 17 % af dit afkast, og det sker automatisk.

Vi tilbageholder ikke udbytteskat fra danske værdipapirer, da det bliver medregnet som en del af dit samlede afkast. For udenlandske værdipapirer tilbageholder vi det pågældende lands sats for beskatning af værdipapirer (som det også sker ved investering med frie midler). 

Optagelse af nyt realkreditlån med fast rente - eller indfrielse af eksisterende

Har du optaget et nyt realkreditlån med fast rente eller indfriet et eksisterende, indberetter Sparekassen Kronjylland det automatisk til Skattestyrelsen.

Hjemtagelse af nyt lån: Vi indberetter handelsrenten som en obligationsindtægt, som fremgår af den fondsnota, du har modtaget i din netbank (se andet sted her på siden, hvordan du fremsøger oplysninger i din netbank). Det modsvares af Totalkredits indberetning som renteudgift. Vær opmærksom på, at Totalkredit indberetter handelsrenten i forbindelse med hjemtagelse af det nye lån som et samlet beløb sammen med de renter og bidrag, der er betalt i løbet af kalenderåret. Det fremgår af den særlige årsopgørelse fra Totalkredit, du modtager i e-Boks midt i januar.
   
Indfrielse af lån: Vi indberetter handelsrenten som en obligationsrenteudgift, som fremgår af den fondsnota, du har modtaget i din netbank. Det modsvares af Totalkredits indberetning som obligationsrenteindtægt, som fremgår af en indfrielseskvittering fra Totalkredit.

Du kan læse mere om de oplysninger fra Totalkredit, der har indflydelse på din årsopgørelse her.

Disclaimer

Dette materiale kan ikke i sig selv danne baggrund for beslutninger, og Sparekassen Kronjylland påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner, der måtte blive foretaget på baggrund af materialet. Sparekassen garanterer ikke for, at oplysningerne i materialet er nøjagtige eller fuldstændige og tager forbehold for trykfejl. Har du særlige forhold eller spørgsmål, opfordres du til at kontakte din egen revisor, advokat eller anden skatterådgiver. En skatterådgiver kan give dig en samlet vurdering af dine skattemæssige konsekvenser. 

Læs også

Familie produkter

Garant

I alt 63 millioner kroner bliver udbetalt i renter til garanter

Er du en af Sparekassens 37.000 garanter, så får du i starten af april udbetalt 4,5 procent i rente af din garantkapital. Pengene bliver overført til din afkastkonto. Vi udbetaler i alt 63 millioner kroner til vores garanter.

Få rabat på dyre- og forlystelsesparker

Nyheder

Oplevelser med rabat

Er familien på udkig efter store oplevelser? Som kunde hos os kan du få rabat på en række forlystelses- og dyreparker over hele landet. Du kan købe billetter med rabat til hele familien.

Tjek dit Totalkreditlån direkte i net- og mobilbank

Bolig

Beregn dit Totalkreditlån nemt i net- og mobilbank

Nu kan du tjekke dit Totalkredit og lave nyere beregninger direkte i net- og mobilbank

Unge raadgivning

Konti

Rentestigninger på indlån

Vi har sat renten op på en række indlånskonti for børn og unge. Det samme har vi på Garant Opsparing for SparKron Garanter.